Запорозькі козаки — науковці, краєзнавці, історики організували виставку на честь державного герба України

26.01.2019
от
21 січня 2019 року в приміщенні Запорізького обласного крає-
знавчого музею почала роботу цікава та актуальна виставка
на честь державного герба України. В перший день відкриття
і роботи експозиці, за люб»язним запрошенням організаторів
заходу, прийшло багато школярів, студентів, військовослуж-
боців ЗСУ з різних районів міста і області, учасники запорозь-
кого козацького патріотичного руху опору агресорам і окупан-
там, старійшини, старшина, волонтери, ветерани АТО.
Враховуючи велику кількість незвичайних, рідкісних фотогра-
фій стародавніх монет часів Київської Руси-України, де для
багатьох відвідувачів було цікаво побачити символ стародав-
ньої державності — Тризуб, який своїм рішенням ввів великий
фундатор країни, той великий хто передбачив славетне май-
бутнє — Володимир Святий Хреститель тогочасних українців-
русів. Важливим фактором успіху виставки було правильне подання правдивої, об»єктивної, документально підтвердже-
них даних про використання Тризуба в різні, іноді переможні,
іноді трагічні часи генези української державності, запеклої
боротьби за віру та волю. Так було і в часи утворення Укра-
їнської Народної Республіки, коли одним з батьків-засновни-
ків,видатним істориком і першим керівником держави, про-
фесором Михайлом Сергійовичем Грушевським з колегами
було переконливо доказано необхідність, як історично обгру-
нтованого і з політичної точки зору доречного, знаку. який має
всі права, як символ продовження розвитку колишньої тися-
чолітньої держави, одної з небагатьох самих могутніх, розви-
нених в економічному, культурному, оборонному та мистець-
кому напрямах тогочасної Європи та світу. Саме під цим гер-
бом народи, правителі, духовенство та воїни середньовіччя
різних країн добре впізнавали Київську Русь-Україну та її мо-
гутніх представників — полководців, купців, дипломатів, а так
ож і наприклад доньок князя Ярослава Мудрого, які невдовзі
стали королевами й княжнами багатьох потужних країн за-
хідної і північної Європи. Також добре відомо археологам і
вже широкому колу зацікавлених громадян, що одним з важ-
ливих доказів юридичного і морального права на повагу і ви-
користання як герольдичного символу Тризуб необхідно вико-
ристовувати тому що, наприклад, монети — златники та сріни-
ки, мали цей символ на аверсах державної валюти тих часів.
Ярослав Мудрий та інші князі продовжували цю традицію. То-
му як доказ представлені на виставці фотографії монет, їх опис та наукове обгрунтування для людей дуже важлива.
Інтерес викликали і знайдені нагороди УНР, періоду Гетьма-
нату Павла Скоропадського ( який теж хотів внести новизну
і запропонував герб із Запорозьким козаком в центрі, а зверху знака Тризуб), в період з вісімнадцятого по двадцяте
століття багато товариств, що об»єднували широке коло
активної частини української інтелігенції, які виступали за
збереження самобутності та традицій мови, розвиток літера-
тури, збереження стародавніх народних звичаїв також вико-
ристовувавли Тризуб, як символ історичної правди і держав-
ності України. На виставці представлені фотодокументи і ма-
теріали про наявність Тризубу на багатьох банкнотах, воєн-
них знаків, емблем української армії, документах різних дер-
жавних установ, в період двух світових війн, повстанськго руху в різні часи за останні шістсот років. Думаю важливим
для остаточного вирішення долі державного герба та його
вигляду відіграло відношення більшості козаків, суспільства,
інтелігенції, науковців та воєнних до Тризубу, як об»днуючого
фактору та правонаступності геральдичної традиції.
В Запоріжжі, за активної наукової діяльності старейшини ру-
ху опору, учасника та організатора багатьох культурно-істо-
ричних та виховних заходів, конференцій, семінарів, круглих
столів, професора, доктора історичних наук, яких одним с перших допомагав нам розповідати про історію запорозького
козацтва — Георгій Шаповалов, який присвятив дослідженню
витоків державного герба України та обгрунтуванню прина-
лежності його до української воєнно-політичної історії багато
років та Михайло Мордовськой — директор Запорізького
обласного краєзначого музею, учасник Революції Гідності,
науковець, активіст козацького руху, який є талановитим
учасником багатьох освітянських програм для наших побра-
тимів, головний редактор відомого сайту Координаційної
ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА з яким ми перші
провели виставки і фотовиставки про АТО, бойову історію За-
порозького козацтва, про Майдан в Запоріжжі і в Києві, в чер-
говий раз за допомогою наших членів руху, ЗОДА зробили
корисну справу для запорожців.
За декілька годин вивчення матеріалів було приємно відпові-
дати на багато запитань учнів Запорізького козацького ліцею,
військовослужбовців, волонтерів, шановного козацького това-
риства з МГО «Міжнародний союз козаків «Запорозька Січ»,
ГО » Запорозький обласний центр сприяння євроатлантичної
інтеграції», Всеукраїнської федерації «Спас», Великої Ради
отаманів Запорозького козацтва, Дніповського, Заводського,
Шевченківського (полку ім. Петра Сагайдачного), координа-
ційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА, 14-го училища міста Запоріжжя ,Запорозького козацького звичаєвого козацького лицарського
ордену ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди), колективи альманаху «Українське патріотичне козацтво», Першої Націогнальної громадської козацької історичної бібліотеки.
Для мене історика і вченого, керівника Великої Ради отаманів
дуже приємно було побачити спільну діяльність отаманів, які
прийшли із своїми козаками та старшиною, щоб потім мати
можливість докладно розповісти реальну та об»єктивну інформацію про історію Тризуба — державного герба України,
це Павло Білан, Володимир Лютий, Олександр Притула, Ко-
стянтин Рижов, Богдан Рижов, Валерій Свідерський, Артем
Сахаров, а Вадим Литвин приніс дуже цікві історичні арте-
факти із стародавнім знаком на особистих речах козаків,
хрести, монети, обереги.
Вельмишановним членам редакційної колегії нашого першого загальнодержавного інформаційного проекту-
альманаху «Українське патріотичне козацтво» мав честь
вручити другий номер альманаху та подякувати колегам
за участь у формуванні видання.
Впевнений, що виставка буде гарним прикладом спільної
співпраці з державним Інститутом Національної пам»яті з
Києву та активом області для популяризації нашої історії,
виконання положень Стратегії національно-патріотичного
виховання молоді та Доктрини інформаційної безпеки, чітко
показує європейський характер тисячолітнього розвитку
державності , його традицій та звичаїв.
З повагою,
Голова Українського
козацького патріотичного
руху інформаційного спротиву
член НСЖУ Дмитро Сухінін (Гора)

Написать ответ

*